اروین معماری پارس

بخشنامه‌های فنی

بخشنامه‌های فنی و مهندسی معماری

نام بخشنامه
شماره بخشنامه تاریخ انتشار دانلود بخشنامه تعداد دانلود
شرایط عمومی پیمان مهندسین مشاور ۱۰۵/۸۴۲۰۵۴/۲۴۶۰ ۱۳۷۹/۰۴/۲۹
۸
محاسبه حق الزحمه مرحله اول و دوم مهندسان مشاور ۱-۱۵۳۵۴-۵۴-۳۱۹۱ ۱۳۷۰/۰۹/۳۰
۴
محاسبه مرحله سوم (نظارت عالیه) مهندسان مشاور ۱-۱۹۹۶۸-۵۴-۴۱۹۰ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸
۲
ضریب کاهش حق الزحمه مهندسان مشاور (بخشنامه ۳۱۹۱) جدول شماره ۳ ۱۰۲/۴۹۴۴-۵۴/۴۳۰۴ ۱۳۷۸/۰۸/۱۶
۴
آخرین بخشنامه آزاد سازی ظرفیت مهندسان مشاور ۹۷/۷۴۷۸۹۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۲
حق الزحمه نظارت کارگاهی قراردادهای جدید سال ۱۳۹۹ ۹۹/۱۴۰۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۴
حق الزحمه نظارت کارگاهی قراردادهای قدیم سال ۱۳۹۹ ۹۹/۱۴۲۰۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۸
ضرائب منطقه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور ۱۰۲/۴۱۵۶-۵۴/۳۷۳۰ ۱۳۸۷/۰۷/۱۲
۱
شرایط عمومی پیمان پیمانکاران نشریه ۴۳۱۱ ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ۱۳۸۷/۰۳/۰۳
۱۸
بخشنامه مرجع جدید ۹۹۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
۲
آیین نامه تضمین معاملات دولتی ۱۳۹۴ ۵۰۶۵۹/۱۲۳۴۰۲
ت/ه
۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۶
دستور العمل تعیین دامنه قیمت های پیشنهادی در مناقصات ۹۴/۱۵۸۷۶۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
۱
فهرست بهای پایه ابنیه سال ۱۳۹۹ ۹۸/۷۵۸۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۱۶
فهرست بهای پایه تأسیسات مکانیکال سال ۱۳۹۹ ۹۸/۷۵۸۲۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۱
فهرست بهای پایه تأسیسات الکتریکال سال ۱۳۹۹ ۹۸/۷۵۸۲۵۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
۱
نرخ دستمزد نیروی انسانی فهرست بهای پایه سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۲
نرخ ماشین آلات و ابزار و فهرست بهای پایه سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۳
نرخ مصالح فهرست بهای پایه سال ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۲
دستورالمعل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت در پیمان های ریالی فاقد تعدیل ۹۹/۳۳۰۲۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۲
پیرو بخشنامه ۵۰۹۰ در خصوص مدت مجاز برای پرداخت صورت وضعیت در محاسبه مدت تمدید پیمان از تأخیر در پرداخت ها ۱۰۵۱۸۸/۵۲/۱۳۰ ۱۱۳۶۱/۰۴/۰۸
۵
تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها ۱-۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲
۶
دستور العمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵
۱
موازین فنی ورزشگاهای کشور جلد ۱ نشریه ۱۳۲-۱ ۱۳۷۴
۴
موازین فنی ورزشگاهای کشور جلد ۲ نشریه ۱۳۲-۲ ۱۳۷۴
۴
موازین فنی ورزشگاهای کشور جلد ۳ نشریه ۱۳۲-۳ ۱۳۷۴
۲
موازین فنی ورزشگاهای کشور جلد ۴ نشریه ۱۳۲-۴ ۱۳۷۴
۳
طراحی بناهای درمانی جلد ۱ ۱۰۱/۱۲۱۹۰۷ ۱۳۸۳/۰/۰۷
۰
طراحی بناهای درمانی جلد ۲ ۱۰۱/۱۲۱۹۰۷ ۱۳۸۳/۰/۰۷
۰
طراحی بناهای درمانی جلد ۳ ۱۰۱/۱۲۱۹۰۷ ۱۳۸۳/۰/۰۷
۰
طراحی بناهای درمانی جلد ۴ ۱۰۱/۱۲۱۹۰۷ ۱۳۸۳/۰/۰۷
۰
آخرین پروژه‌های اجرا شده

اروین معماری پارس