تقدیرنامه های اروین معماری پارس

وزارت ورزش و جوانان

تقدیرنامه از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

تقدیر از تهیه گزارش و مطالعه توجیهی

تقدیرنامه از بنیاد خفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس

اعلام رضایت از بنای آزمایشگاه

تقدیرنامه از دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

اعلام رضایت از بنای IT

تقدیرنامه از دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

تقدیرنامه شرکت در همایش

روز سیاسی بیست و چهارم خرداد

لوح تقدیر

شرکت در مسابقه بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس