مطالعه طرحهای توجیهی و ارزشیابی ماده ۳۲ و  ۲۱۵ قانون برنامه10 پروژه های آموزشی اروین معماری پارس

 

 

طرحهای گزارش توجیهی و ارزشیابی موضوع ماده ۳۲ و ۲۱۵ قانون برنامه مهندسین مشاور اروین معماری پارس به شرح ذیل می باشد.

دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان

۱-      مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سازمان مرکزی دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان

۲-      مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان

۳-      مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان

۴-      مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح خوابگاه دانشجویی دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان

۵-      مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سلف سرویس دانشجویی دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان

۶-      مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سالن اجتماعات و امتحانات دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان

۷-      مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح تاسیسات زیر بنایی دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان

۸-      مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح مجتمع کلاسهای دانشگاه ولیعصر(عج)رفسنجان

 دانشگاه تربیت مدرس

۱-      مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

۲-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

۳-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس

۴-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

۵-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

۶-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده فناوری نوین دانشگاه تربیت مدرس

۷- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده فنآوریهای نوین دانشگاه تربیت مدرس

 دانشگاه سیستان و بلوچستان(زاهدان)

۱-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده برق  دانشگاه سیستان و بلوچستان(زاهدان)

۲-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده کارآفرینی  دانشگاه سیستان و بلوچستان(زاهدان)

۳-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده الهیات  دانشگاه سیستان و بلوچستان(زاهدان)

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده توانبخشی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده طب سنتی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

۱-   مطالعه  گزارش توجیهی طرح مجتمع پرورش ماهیان خاویاری  دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

۲-   مطالعه گزارش توجیهی طرح آزمایشگاهای هسته ای  دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

 دانشگاه تربت حیدریه

۱-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سلف سرویس دانشجویی دانشگاه تربت حیدریه

۲-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح ساختمان اداری دانشگاه تربت حیدریه

دانشگاه زابل

۱-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده ادبیات  دانشگاه زابل

۲-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح مجموعه ورزشی  دانشگاه زابل

 دانشگاه شهرکرد

۱-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح ساختمان اداری دانشگاه شهرکرد

۲-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

۳-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح تاسیسات زیر بنایی دانشگاه شهرکرد

۴-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح تامین مزرعه دانشگاه شهرکرد

۵-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح پژوهشکده زیست و فناوری دانشگاه شهرکرد

۶-     مطالعه و تهیه گزارش توجیهی پارک علم و فناوری شهرکرد

 دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

۱-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی چابهار

 مرکز بین المللی علوم محیطی کرمان

۱-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح حیوان خانه مرکز بین المللی علوم محیطی کرمان

 دانشگاه ایرانشهر

۱-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده کارآفرینی  دانشگاه ایرانشهر

۲-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سالن چند منظوره  دانشگاه ایرانشهر

۳-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح مجتمع آزمایشگاهی  دانشگاه ایرانشهر

۴-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده فناوری دانشگاه ایرانشهر

۵-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه ایرانشهر

۶-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح خوابگاه دانشجویی  دانشگاه ایرانشهر

۷-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سالن چند منظوره  دانشگاه ایرانشهر

۸-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح کتابخانه مرکزی  دانشگاه ایرانشهر

 دانشگاه جیرفت

۱-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح کتابخانه مرکزی  دانشگاه جیرفت

۲-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح آمفی تئاتر  دانشگاه جیرفت

۳-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده تمدن اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

۴-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح خوابگاه دانشگاه تربیت مدرس

۵-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

 دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

۱-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح ساختمان آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

۲-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سلف سرویس دانشجویی  دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

۳-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سلف سرویس دانشجویی  دانشگاه خاتم النبیا بهبهان

۴-   مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح ساختمان کلاسهای دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

اکثر قریب به اتفاق این طرحهای توجیهی و ارزشیابی در کمیسیون موضوع ماده ۳۲ و ۲۱۵ قانون برنامه به تصویب رسیده و درز قانون بودجه منظور گردیده اند .